Eettiset toimintatapamme

Suomen Mentoreiden jokaisen aktorin ja mentorin toiminta ohjelmiemme aikana rakentaa yhdistyksemme yhteistä toimintakulttuuria, joka näkyy myös ulospäin. Kannamme yhdessä vastuuta Suomen Mentoreiden toiminnan eettisyydestä.

Eettisyys toteutuu ja näkyy päivittäisissä teoissamme ja valinnoissamme: kuinka vastuullisesti toimimme omassa roolissamme, kuinka arvostavasti kohtaamme muut ihmiset ja miten huolehdimme omien periaatteidemme toteutumisesta omassa toiminnassamme.

Edellytämme, että ohjelmissamme mukana olevat vapaaehtoiset mentorit ja aktorit sitoutuvat seuraaviin eettisiin toimintaperiaatteisiimme:

  1. Luottamus. Mentorointiohjelma perustuu ehdottomaan luottamuksellisuuteen. Aktorin on voitava kertoa mentorille itsestään, tilanteestaan ja tarpeistaan turvallisesti ja täysin luottamuksellisesti ilman pelkoa esimerkiksi siitä, että yhdessä käsitellyillä asioilla on negatiivisia vaikutuksia häneen tulevaan polkuunsa työelämässä.
  2. Kunnioitus. Mentorointisuhteen molemmat osapuolet toimivat toisiaan kohtaan kunnioittavasti erilaisista kokemustaustoista riippumatta. Mentori huolehtii, ettei käytä (luonnollista) valta-asemaansa väärin.
  3. Yhdenvertaisuus. Mentorointisuhteessa toimitaan yhdenvertaisina kumppaneina monimuotoisuutta arvostaen. Kaikki ovat yhdenvertaisia ikään, sukupuoleen, vammaisuuteen, terveydentilaan, etniseen alkuperään, kansalaisuuteen, kieleen, uskontoon, vakaumukseen tai seksuaaliseen suuntautumisen katsomatta.
  4. Myönteisyys. Mentorointi perustuu myönteiseen vuorovaikutukseen. Mentorointisuhteessa rakennetaan hyväksyvää, kannustavaa ja keskinäiseen tukeen perustuvaa vuorovaikutusta. Emme siis esimerkiksi painosta, arvostele, vähättele, kritisoi tai tarkoituksellisesti pahoita toisen mieltä. Mentorin on vetäydyttävä tehtävästä, jos hän ei jostain syystä pysty toimimaan myönteisesti ja kannustavasti.
  5. Avoimuus. Mentorointisuhde rakennetaan avoimen ja säännöllisen vuorovaikutuksen varaan. Haasteiden ja väärinkäsitysten ehkäisemiseksi aktori ja mentori sopivat heti alussa yhteiset tavoitteet ja toimintatavat sekä keskustelevat toiveistaan ja odotuksistaan yhteistyön suhteen. Suosittelemme, että nämä asiat kirjataan mentorointisopimukseen.
  6. Vastuu omasta toiminnasta. Toimimme läpi ohjelman pyrkien omalta osaltamme lisäämään ihmisten välistä ymmärrystä, yhteistyötä ja luottamusta.
  7. Turvallinen tila. Sitoudumme ohjelmissamme ja kaikissa tilaisuuksissamme noudattamaan turvallisemman tilan periaatteita. Jokaisella on oikeus tuntea olonsa turvalliseksi osana Suomen Mentoreiden toimintaa ilman pelkoa minkäänlaisesta syrjinnästä tai häirinnästä, taikka seksuaalisesta, fyysisestä tai sanallisesta ahdistelusta. Näin voimme yhdessä luoda tilan, jossa kaikki pyrkivät omalla toiminnallaan rakentamaan yhdenvertaista ja kunnioittavaa ilmapiiriä sekä avointa ja luottamuksellista keskustelua.

Jos omassa mentorointisuhteessasi tai jossain järjestämässämme tapahtumassa toimitaan ohjeistamme poikkeavalla tavalla, olettehan meihin pikimmiten yhteydessä: info@suomenmentorit.fi.