Mentorin ja aktorin ei tarvitse olla samalta alalta. Usein on jopa hyvä, että mentorilla on hieman erilainen tausta. Erilaisuus voi avata täysin uudenlaisia näkökulmia työnhakuun ja työelämään.

Meillä toki on mentori-aktoripareja, jotka ovat samalta alalta. Hakemuksessa esille tuodut toiveet pyritään ottamaan mahdollisimman hyvin huomioon, kun muodostamme mentori-aktoripareja. Emme silti pysty varmistamaan, että jokaiselle aktorille löytyy mentori samalta alalta.

Mentorointiohjelmamme on täysin maksuton sekä aktorille että mentorille. Mentorit eivät saa palkkaa, vaan toimintamme perustuu vapaaehtoisuudelle. Suurin osa mentoreistamme lähtee mukaan puhtaasta halustaan tehdä merkityksellistä vapaaehtoistyötä ja tukea nuorten työllistymistä! Myös mahdolliset ohjelmien aikana järjestettävät tilaisuudet ovat maksuttomia.

Mentorointiohjelma kestää vuoden. Vuoden aikana mentori-aktoripari sitoutuu tapaamaan toisiaan vähintään kahdeksan kertaa.

Kun mentorointi alkaa, tapaamisvälit on hyvä pitää tiiviinä. Aktorin vastuulla on ottaa yhteyttä mentoriinsa ja ehdottaa tapaamisia. Aktori myös määrää pääsääntöisesti mentoroinnissa käsiteltävät teemat omien toiveidensa ja tavoitteidensa pohjalta.

Voit hakea mukaan mentorointiohjelmaan, jos olet ensimmäisessä oman alasi työpaikassa ja valmistumisestasi on enintään kaksi vuotta. Voit hakea mentoria myös tilanteessa, jossa työsi on toistuvasti määräaikaista, lyhytjaksoista, epäsäännöllistä tai jos työsi ei vastaa omaa koulutustasi. Myös alle 36-vuotiaat alan vaihtajat ovat tervetulleita ohjelmaamme!

Ilman oman alansa vakituista työpaikkaa olevat aktorit ovat kuitenkin etusijalla, kun valitsemme osallistujia ohjelmiimme.

Mentorointi perustuu aktorin tarpeille. Aktorin tehtävänä on ottaa yhteyttä mentoriin sekä sopia tapaamisista. Mentoroinnin tavoitteet ja suunnitelma tavoitteen toteutumiseksi määritellään yhdessä mentorin kanssa. Aktori on vastuussa siitä, että nämä tavoitteet vastaavat sitä, mitä hän mentoroinnilta tarvitsee.  Mentori saa tietenkin itse olla myös aktiivinen ja ehdottaa tapaamisia, jos siltä tuntuu. Tarkoitus ei silti ole, että aktori on passiivinen osapuoli, jota mentori vetää perässään.

Käytämme mentoreistamme termiä ”kriittinen ystävä.” Kriittinen siksi, että mentori voi ulkopuolisena ihmisenä tarvittaessa myös kyseenalaistaa ja tarjota erilaisia näkökulmia aktorille. Ystävä siksi, että mentori aidosti välittää aktoristaan ja hänen hyvinvoinnistaan.

Mentorin ja aktorin välinen suhde on ehdottoman luottamuksellinen. Molemmmilla on myös vastuu toimia toistensa luottamuksen arvoisesti. Jos ongelmia ilmenee, voi meihin olla aina yhteydessä. Kehotamme mentoria ja aktoria myös keskustelemaan mahdollisista haasteista myös yhdessä, jos  vain mahdollista.

Mentorin tarkoitus ei ole löytää aktorilleen työpaikkaa. Tämä on aktorin tehtävä. Mentorin tehtävänä on tukea kaikin mahdollisin tavoin aktorin työnhakua. Työpaikan tarjoaminen tai sen konkreettinen mahdollistaminen ei ole kiellettyä, mutta sitä ei mentoreilta odoteta tai vaadita.

Ehdottomasti! Mentorit sitoutuvat aina koko mentorointiohjelmaan. Ideaalitilanteessa työtä vailla oleva aktori löytää töitä nimenomaan mentoroinnin aikana.

On hyvä, että myös uuden työsuhteen alussa rinnalla on ulkopuolinen, luotettava sparraaja, joka tarvittaessa tukee ja tsemppaa uudessa elämänvaiheessa. Tällöin mentorin ja aktorin on hyvä käydä mentoroinnin tavoitteet uudestaan läpi ja tarpeen vaatiessa päivittää niitä. Tapaamisissa on mahdollisuus keskittyä työnhakuun liittyvien teemojen sijasta esimerkiksi työelämään, työssäjaksamiseen ja omiin tulevaisuuden haaveisiin liittyviin asioihin.

Parhaimmillaan mentoroinnista on hyötyä vielä pitkään suhteen päättymisen jälkeen, eikä pelkästään aktiivisen työnhaun aikana. Mentoroinnin hyödyt voivat ilmetä myös esimerkiksi itsetuntemuksen syventymisenä, verkostojen kasvamisena ja luottamuksena omaan tulevaisuuteen. Jos aktori ei työllisty mentoroinnin aikana, hänellä on mahdollisuus hakea uudelleen mukaan mentorointiohjelmaan.

Jokaisen aktorin ja mentorin tulee hakea mukaan ohjelmaan. Valinnat tehdään niin sanotusti käsityönä. Jokainen hakemus luetaan tarkasti läpi ja jokaisen parinmuodostuksen takana on selvä peruste.

Hakulomakkeessa kysymme molempien koulutustaustasta, mielenkiinnonkohteista ja mentoroinnin tavoitteista. Tietojen pohjalta pyrimme muodostamaan mahdollisimman sopivat parit.

Ensisijaiset hakukriteerit aktoreille löytyvät sivuiltamme kohdasta ”Hae mentoria”. Jos hakija täyttää kaikki hakukriteerit, hänellä on hyvä todennäköisyys päästä mukaan ohjelmaan. Parien muodostaminen riippuu myös luonnollisesti mentorien määrästä. Jos hakija täyttää kaikki kriteerit, mutta emme pysty tarjoamaan hänelle mentoria ensimmäisessä haussa, pääsee hakija etusijalle seuraavassa haussa.

Ohjelmaamme valituilla mentoreilla ja aktoreilla tulee olla motivaatio sitoutua ohjelmaan. Yleensä ohjelmamme kestävät noin vuoden. Aktorin rooli on nimensä mukaisesti aktiivinen, ja mentorin roolina on tukea aktorin tavoitteita ja toiveita mm. oivalluttavien kysymysten, analyyttisen kuuntelemisen, lempeän kyseenalaistamisen ja rinallakulkemisen kautta.

Mentoreiksi etsitään pitkään työelämässä olleita konkareita, joilla on kokemusta, josta ammentaa nuoremmille. Koska aktorien ikäraja on 35 vuotta, pyrimme siihen, että mentorit olisivat tätä vanhempia. Joissain tilanteissa valitsemme mentoreiksi myös työelämässä kannuksensa hankkineita alle 35-vuotiaita, jos heille löytyy sopiva aktori tarpeeksi suurella ikäerolla. Haluamme mentorin olevan aina aktoria vanhempi, sillä eri sukupolvia yhteentuomalla saamme kaikki laajennettua omaa perspektiiviämme.

Huolellisesti täytetty aktorihakemus auttaa meitä ymmärtämään tarpeitasi ja löytämään sinulle sopivan mentorin.

  1. Hakemus mentorointiohjelmaan ei ole sama kuin työhakemus. Nyt ei ole tarkoitus myydä itseään ylisanoin. Haluamme tutustua sinuun juuri sellaisena kuin olet. Nyt saa sanoa, että työnhaku ottaa päähän, tulevaisuus on usvassa ja pallo hukassa. Juuri näihin haasteisiin mentorointi voi tarjota näkökulmia. Tärkeintä on, että hakemuksessasi tulee esille, millaisissa asioissa toivoisit mentorisi sinua tukevan.
  2. Millainen tyyppi sinä olet? Kirjallisten hakemusten perusteella on mahdotonta täysin tietää, kuinka mentori ja aktori lopulta toisensa kohtaavat, mutta mitä enemmän kerrot persoonastasi, arvoistasi, harrastuksistasi ja mielenkiinnon kohteista, sen parempi. Ne auttavat meitä hahmottamaan kuka sinä olet ja kuka sinulle voisi sopia mentoriksi.
  3. Sinun ei tarvitse olla erinomainen tekstin tuottaja. Emme arvioi mentorin tarvettasi sen perusteella, kuinka lahjakas kirjoittaja olet.
  4. Sinun haasteesi ei tarvitse olla ainutlaatuinen, se todellinen syy hakea mentoria riittää. Suurin osa aktoreistamme kaipaa tukea työnhakuun, tulevaisuuden suunnan kirkastamiseen tai omalta tuntuvan elämän rakentamiseen. Nyt sinun ei tarvitse keksimällä keksiä, miten erottuisit joukosta tai miettiä, mitä kaikki muut sanovat hakemuksessaan. Rehellisyys on kultaa!
  5. Kaikki hakemukset luetaan tarkasti ja ajatuksella, eikä niitä laiteta minkäänlaiseen paremmuusjärjestykseen. Jokaista aktoria kohdellaan yksilönä ja jokainen, joka täyttää hakukriteerit, on täysin samalla viivalla, kun valitsemme mahdollisimman sopivia mentoreita. Meillä kaikki ovat yhtä hyviä hakijoita!

Seuraava mentorointiohjelmamme käynnistyy vuonna 2025. Tarkemmasta hakuajasta ilmoitetaan nettisivuillamme ja somekanavissamme, pysythän kuulolla!

Tutustu mentorointiohjelmaan