Suomen Mentorit tutki keväällä 2018 mentoriohjelmaan vuonna 2017 osallistuneiden aktorien ja mentorien kokemuksia mentoroinnista. Mittaamme kyselyllä toiminnan vaikuttavuutta, seuraamme toiminnassa mukana olevien tyytyväisyyttä ja keräämme palautetta toiminnan kehittämiseksi. Tutustu tästä kyselyn mielenkiintoisimpiin kärkituloksiin!

Suomen Mentorien tuore kysely osoittaa pidempään työelämässä olleiden tuen suurten merkityksen nuorten työurien käynnistämisessä. Jopa neljä viidestä nuoresta haluaa suunnitella uraansa kokeneemman henkilön kanssa. Lisäksi kaksi kolmasosaa vastavalmistuneista kaipaa tukea omien vahvuuksien ja osaamisen tunnistamisessa. ”Kyselyn perusteella voidaan päätellä, että lähes kaikki Suomen nuoret hyötyvät työelämää selittävästä, avaavasta ja työelämään kannustavasta mentorista. Jokaisella työelämässä olevalla onkin mahdollisuus auttaa nuoria työelämän alussa. Mentorit tekevät äärimmäisen tärkeää työtä”, toteaa Suomen Mentorien puheenjohtaja Lasse Leponiemi.

 Yli 80 prosenttia nuorista kertoo omien vahvuuksien ja uratavoitteiden kirkastuneen

Yli 80 prosenttia nuorista kertoo, että mentorointi on auttanut tunnistamaan omia vahvuuksia ja osaamista sekä kasvattanut itseluottamusta. Lisäksi kolme neljäsosaa (72,9%) nuorista arvioi urasuunnitelmiensa kirkastuneen mentoroinnin avulla.

”Itsetuntemus sekä omien vahvuuksien tunnistaminen ovat tärkeitä, ellei tärkeimpiä työelämätaitoja, joiden merkitystä on korostettu viime vuosina liian vähän. Pidempään työelämässä ollut tietää, että paras työura syntyy nimenomaan vahvuuksien tunnistamisen ja selkeän urasuunnittelun kautta. Mentoroinnilla on selvästi suuri merkitys juuri tässä prosessissa”, jatkaa puheenjohtaja Lasse Leponiemi.

Kyselyn mielenkiintoiset kärkitulokset – yhteenveto:

  1. Mentoroinnille on suuri tarve Suomessa: jopa neljä viidesosaa vastavalmistuneista haluaa suunnitella uraansa kokeneemman henkilön kanssa. Kaksi kolmasosaa kaipaa apua omien vahvuuksien ja osaamisen tunnistamisessa.
  2. Omien vahvuuksien ja osaamisen tunnistaminen sekä uratavoitteiden kirkastaminen ovat tärkeitä työelämätaitoja. ​​​​​​​Mentorointi kehittää näitä kykyjä voimakkaasti: yli 80 prosenttia nuorista kertoo, että mentorointi on auttanut tunnistamaan omia vahvuuksia ja osaamista sekä kasvattanut itseluottamusta. Lisäksi kolme neljäsosaa (72,9%) nuorista arvioi urasuunnitelmiensa kirkastuneen mentoroinnin avulla. Yli 60 prosenttia aktoreista on vakituisessa, korkeakoulututkintoa vaativassa työpaikassa ohjelman lopussa.
  3. Mitkä ovat tärkeimmät tekijät, jotta mentori-aktorisuhde onnistuu hyvin? Vastaajien mielestä nämä asiat ovat tärkeimpiä: a) kyky kuunnella ja ottaa vastaan palautetta b) aito sitoutuminen sekä c) yhteensopivat henkilökemiat
  4. Minkälainen on hyvä mentori? Aktorien mukaan hyvän mentorin kolme tärkeintä ominaisuutta ovat aito sitoutuneisuus ja halu auttaa (84,5%), yhteensopivat henkilökemiat (71,8%) sekä mentorin kyky kuunnella (46,4%).
  5. Mitkä asiat auttavat eniten työpaikan löytämisessä? Nuoret arvioivat, että vahvuuksien tunnistaminen, itseluottamuksen kasvu ja uratavoitteiden kirkastuminen ovat asioita, jotka auttavat eniten työpaikan löytämisessä.
  6. Mentorointi on kaksisuuntaista: Jopa 74 prosenttia mentoreista kertoo tulleensa käänteisesti mentoroiduksi ohjelman aikana.

Haku pääkaupunkiseudun mentoriohjelmaan on nyt käynnissä. Mentoriksi voi ilmoittautua 31.8. mennessä tästä ja aktoriksi 10.9.-23.9. tästä.

Valtavan suuri kiitos jokaiselle toiminnassamme mukana olevalle henkilölle!

Lisätietoa Suomen Mentorien kyselystä: Suomen Mentorit teki kyselyn huhti-kesäkuussa 2018, jossa se kysyi vuonna 2017 vuoden pituiseen mentoriohjelmaan osallistuneiden aktorien ja mentorien kokemuksia mentoriohjelmasta. Kyselyyn vastasi 181 ohjelmassa mukana ollutta 25-32- vuotiasta korkeakoulussa opiskelevaa tai sieltä valmistunutta nuorta (ammattikorkeakoulu tai yliopistotausta) sekä 195 mentoria. Mentorit ovat pidempään työelämässä olleita johtajia, esimiehiä sekä asiantuntijatehtävissä työskenteleviä henkilöitä.